Rewitalizacja stanowi kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe) integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Biłgoraj na lata 2016-2022 opracowany zostanie przy współfinansowaniu ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 pozyskanych przez Gminę Miasto Biłgoraj w ramach projektu „Zielony Biłgoraj – miasto przywrócone mieszkańcom”.