Karta projektu rewitalizacyjnego
w ramach
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Biłgoraj
na lata 2016-2022

Zachęcamy Państwa do zgłaszania propozycji przedsięwzięć, które w przyszłości mogłyby być realizowane na terenie Miasta Biłgoraj. Wpisanie w karcie projektu Państwa inwestycji pozwoli na umieszczenie go w dokumencie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Biłgoraj na lata 2016-2022.

Wpisanie projektu na listę w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Miasto Biłgoraj na lata 2016-2022 umożliwi gminie lub innemu uprawnionemu podmiotowi ubieganie się o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich. Dodatkowo wpisanie projektu do LPR spowoduje uzyskanie preferencji podczas oceny projektów w ramach innych działań RPO WL: 3.1., 5.2., 5.3., 5.5., 7.1., 9.1., 9.3., 11.1., 11.2, 12.2., 13.1., 13.2.

Wskazane przez Państwa projekty mogą dotyczyć zarówno działań infrastrukturalnych jak i działań miękkich (szkolenia, kursy, warsztaty itp.)


Opis projektu
(nazwa ulicy, nr lokalu, nr działki, powierzchnia)
(nazwa, adres, dane kontaktowe: telefon, e-mail)
(mm/rrrr –mm/rrrr)
(znaczenie dla obszaru, oddziaływanie na otoczenie)
(proszę zaznaczyć wybraną komórkę)