Dnia 22.11.2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Biłgoraj odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne na temat planowanej rewitalizacji w mieście.

W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, Radni, przewodniczący oraz wiceprzewodniczący Rad Osiedli, władze miasta, mieszkańcy Biłgoraja.

Uczestnicy spotkania rozmawiali o głównych problemach miasta. Dzięki uzyskanym na konsultacjach informacjom, opiniom i uwagom będzie można wyznaczyć obszar objęty rewitalizacją. Dnia 26 października Rada Miasta podjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Biłgoraj na lata 2016-2022, którego celem jest wskazanie obszaru lub obszarów, na których występują zjawiska niepożądane.

Pierwsza część spotkania obejmowała prezentację miasta pod względem różnych kryteriów, wg. których została przeprowadzona delimitacja obszarów, m.in. były brane pod uwagę takie wskaźniki jak: zauważalny proces starzenia się społeczeństwa Biłgoraja (wzrost liczby osób po 50 roku życia w tym znaczna przewaga ilościowa kobiet, a spadek liczby osób w wieku przedprodukcyjnym); coroczny wzrost liczby osób niepełnosprawnych, najwięcej takich osób zamieszkuje osiedla Różnówka i Piaski. liczba przestępstw w poszczególnych obszarach miasta; niepokojącym zmniejszeniu liczby podmiotów gospodarczych na terenie miasta, co może świadczyć o spowolnieniu gospodarki. Drugą cześć spotkania stanowiły warsztaty na których zidentyfikowano główne problemy, potrzeby oraz wizję rozwoju Miasta Biłgoraj.

Obecni na spotkaniu uczestnicy zwracali uwagę na wiele kwestii. Poruszali m.in. takie tematy jak: zbyt mała ilość zieleni na terenie miasta, zbyt duże natężenie ruchu w Biłgoraju, brak płynności komunikacyjnej, brak miejsc takich jak świetlice środowiskowe. zaniedbane miejsca takie jak targowisko przy ul. Dąbrowskiego, czy okolice dworca PKS; brak placów zabaw osiedlowych; potrzebę zmiany wyglądu centrum miasta, terenu wokół Urzędu Miasta. Mieszkańcy proponowali np. zamknięcie Placu Wolności dla ruchu samochodowego. Ponadto uczestnicy chcieliby rewitalizacji Parku Różnówka, czy Skweru Saskiego. Wszystkie propozycje podane na spotkaniu zostaną przeanalizowane, po to, by wyznaczyć obszar Miasta, który będzie mógł zostać poddany rewitalizacji. O wyborze lokalizacji Urząd Miasta poinformuje pod koniec grudnia.

Kolejne spotkanie konsultacyjne zaplanowane jest na 25 stycznia 2017 r.

Konsultacje Społeczne na temat planowanej Rewitalizacji Miasta – Spotkanie I